วิสัยทัศน์

ภายในปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

เป็นองกรค์คุณภาพเป็นเลิศในการขับเคลื่อน การปฏิรูปการศึกษา ยกระดับผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพมาตราฐานระดับชาติและสากล บนพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
       
         
พันธกิจ

 1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา ให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
 3. พัฒนา บริหารจัดการให้มีคุณภาพ ที่เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา

       
         
ค่านิยม

"LOVE อยู่กันด้วยความรัก" ประกอบด้วย

L - Live together in hamony อยู่รวมกันด้วยความสามัคคี

O - Organization development ร่วมกันพัฒนาองค์กร

V - Virtuous working ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม

E - Effective organization เกิดองค์กรณ์ที่มีประสิทธิภาพ

       
ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

       
         
เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์

 

 1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
 3. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
 4. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล

       
         
กลยุทธ์

 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับอย่างมีคุณภาพ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 2. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และเสมอภาค
 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ