Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยนาท ประจำเดือน มีนาคม 2561 [19 เมษายน 2561] อ่าน 6 ครั้ง
 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ [17 เมษายน 2561] อ่าน 48 ครั้ง
 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือแต่งกายตามเทศกาลสำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2561 [17 เมษายน 2561] อ่าน 28 ครั้ง
 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สพป.พิษณุโลก เขต 3 [11 เมษายน 2561] อ่าน 33 ครั้ง
 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ [11 เมษายน 2561] อ่าน 17 ครั้ง
 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้บริการก่ารทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ปีงบประมาณ2561 [11 เมษายน 2561] อ่าน 42 ครั้ง
 เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรหลักเพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) [11 เมษายน 2561] อ่าน 120 ครั้ง
 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้สถานศึกษาแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองเป็นประจำทุกวันศุกร์โดยพร้อมเพียงกัน [11 เมษายน 2561] อ่าน 29 ครั้ง
ด่วน การจัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังกัด สพฐ. [10 เมษายน 2561] อ่าน 52 ครั้ง
 ประชาสัมพันธ์ OBECLINE 2018 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [10 เมษายน 2561] อ่าน 28 ครั้ง
 การรับสมัครจ้างเหมาบริการงานด้านบันทึกข้อมูล ประจำปี 2561  [27 มีนาคม 2561] อ่าน 233 ครั้ง