สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 3

เรื่อง : แจ้ง สสวท.เชิญชวนครูส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น (STEM Education)   [06 พฤศจิกายน 2560]

 สสวท.เชิญชวนครูส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น (STEM Education) ประเทศไทย โดยดาวโหลด

ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://pd.ipst.ac.th หมดเขต 30 พฤศจิกายน 2560

อ่าน 75 ครั้ง

เบอร์ติดต่อ 0-5625-9608
เบอร์ภายใน
กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ต่อ 14
กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 16
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ต่อ 17
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 18
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 19
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ต่อ 20
กลุ่มอำนวยการ ต่อ 21
หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23