สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 3

เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมภาพยนต์วิทยาศาสตร์   [08 พฤศจิกายน 2560]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ จัดกิจกรรมฉายภาพยนต์วิทยาศาสตร์ในเทศการภาพยนต์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 1 พฤษจิกายน - 18 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ (ดาวน์โหลด)

อ่าน 71 ครั้ง

เบอร์ติดต่อ 0-5625-9608
เบอร์ภายใน
กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ต่อ 14
กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 16
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ต่อ 17
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 18
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 19
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ต่อ 20
กลุ่มอำนวยการ ต่อ 21
หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23