สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 3

เรื่อง : วีดีทัศน์ สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา   [08 พฤศจิกายน 2560]

จังหวัดนครสวรรค์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ วีดีทัศน์ สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดวีดีทัศน์ได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonsawan.go.th (ดาวน์โหลด)

อ่าน 80 ครั้ง

เบอร์ติดต่อ 0-5625-9608
เบอร์ภายใน
กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ต่อ 14
กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 16
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ต่อ 17
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 18
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 19
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ต่อ 20
กลุ่มอำนวยการ ต่อ 21
หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23