สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 3

เรื่อง : เชิญชวนสถานศึกษาเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานฯ   [24 พฤศจิกายน 2560]

 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ประจำปี 2561 ซึงจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและสนใจการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การทำงานของระบบงานรัฐสภา จากประสบการณ์จริง และตะหนักถึงความสำคัญของการมีส่วร่วมทางการเมือง โดยกลุ่มเป้าหมายคือครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศ ระยะเวลาการจัดกิจกรรมตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2560 - กันยายน 2561....(อ่านเพิ่มเติม)

อ่าน 120 ครั้ง

เบอร์ติดต่อ 0-5625-9608
เบอร์ภายใน
กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ต่อ 14
กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 16
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ต่อ 17
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 18
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 19
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ต่อ 20
กลุ่มอำนวยการ ต่อ 21
หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23