สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 3

เรื่อง : ผอ.กลุ่มทุกท่านประชุมวางแผนเตรียมงานต้อนรับ และวางแผนเลี้ยงส่งผอ.สมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย   [28 พฤศจิกายน 2560]

   วันที่ 27 พ.ย. 2560 เวลา 10.30 น. ผอ.กลุ่มทุกท่านประชุมวางแผนเตรียมงานต้อนรับ และวางแผนเลี้ยงส่ง.....(อ่านต่อ)

อ่าน 128 ครั้ง

เบอร์ติดต่อ 0-5625-9608
เบอร์ภายใน
กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ต่อ 14
กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 16
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ต่อ 17
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 18
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 19
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ต่อ 20
กลุ่มอำนวยการ ต่อ 21
หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23