สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 3

เรื่อง : ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อไปรับสารานุกรมไทย ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ขององค์พระบาทสมเด็จ ปรมินท์มหาภูมิพลอดุลยเดช   [06 ธันวาคม 2560]

ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อไปรับสารานุกรมไทย ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ขององค์พระบาทสมเด็จ ปรมินท์มหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดี 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนครสวรรค์ .......(ดาวโหลดเอกสารเพิ่ม)

อ่าน 170 ครั้ง

เบอร์ติดต่อ 0-5625-9608
เบอร์ภายใน
กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ต่อ 14
กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 16
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ต่อ 17
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 18
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 19
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ต่อ 20
กลุ่มอำนวยการ ต่อ 21
หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23