สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 3

เรื่อง : ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ร่วมกับสำนักพิมพ์พัฒนาวิชาการ ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   [12 ธันวาคม 2560]

 ตามที่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ร่วมกับสำนักพิมพ์พัฒนาวิชาการ ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สมัครรับการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในวันอาทิตย์ 17 ธันวาคม 2560  ณ ห้องประชุมปรเมษฐ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก เนื้อหาการอบรมการจัดกิจกรรม Active Learning , PLC โดย นายชลชาสน์  ศักดาลักษณ์ วิทยากร สำนักพิมพ์พัฒนาวิชาการ สมัครได้ที่ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ภายใน 15 ธันวาคม 2560 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม (เพื่อแจ้งยอดอาหารและเกียรติบัตร)

    

อ่าน 434 ครั้ง

เบอร์ติดต่อ 0-5625-9608
เบอร์ภายใน
กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ต่อ 14
กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 16
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ต่อ 17
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 18
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 19
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ต่อ 20
กลุ่มอำนวยการ ต่อ 21
หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23