สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 3

เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล ประเมินผลและวิจัยสัมพันธ์ แห่งประเทศไทยครั้งที่ 26 "เหลียวหลัง แลหน้า การวัดผล ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาของประเทศไทยในยุค 4.0"   [14 ธันวาคม 2560]

 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล ประเมินผลและวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 26 "เหลียวหลัง แลหน้า การวัดผล ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาของประเทศไทยในยุค 4.0" (ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม)

อ่าน 231 ครั้ง

เบอร์ติดต่อ 0-5625-9608
เบอร์ภายใน
กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ต่อ 14
กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 16
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ต่อ 17
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 18
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 19
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ต่อ 20
กลุ่มอำนวยการ ต่อ 21
หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23