สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 3

เรื่อง : ตามที่ สำนักงานวิจัยงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา    [19 มกราคม 2561]

  สำนักงานวิจัยงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา "ThailEdResearch" เพื่อให้สถานศึกษา และเข้าใจราชการในสังกัด ใช้บริการฐานข้อมูลของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา "ThailEdResearch" ทางเว็บไซต์ www.thaiedresearch.org และ OEC knowledee and Data Center ทางเว็บไซต์  www.onec.go.th  ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่  02- 668 - 7123 ต่อ 1313,1315,1317

อ่าน 178 ครั้ง

เบอร์ติดต่อ 0-5625-9608
เบอร์ภายใน
กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ต่อ 14
กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 16
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ต่อ 17
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 18
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 19
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ต่อ 20
กลุ่มอำนวยการ ต่อ 21
หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23