สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 3

เรื่อง : สพฐ.แจ้งให้โรงเรียนตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลพื้้นฐาน SAR online ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน   [08 กุมภาพันธ์ 2561]

 สพฐ. แจ้งให้ โรงเรียนตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลพื้้นฐาน SAR online ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ตั้งแต่ 5-20 กุมภาพันธ์ 61 สามารถเปิดหน้าเวป โดยใช้ url ตามนี้ http:// 202.29.172.107/qams   ทั้งนี้ให้ใช้ user password เดิมของร.ร.ตามที่กรอกไปแล้วหรือจะเข้าระบบ qams (ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) ที่เว็บไซด์ของสำนักงานทดสอบทางการศึกษา จะมีแบนเนอร์ ให้สามารถ คลิก เข้าสู่ระบบการกรอกข้อมูลส่วนการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (4 มาตรฐาน) ปี 60 ให้ดำเนินการในช่วง ที่ 2 ระหว่างวันที่ 1- 30 เมษายน 2561 ซึ่งสพฐ. จะแจ้งหนังสือราชการให้ภายหลัง

อ่าน 1576 ครั้ง

เบอร์ติดต่อ 0-5625-9608
เบอร์ภายใน
กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ต่อ 14
กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 16
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ต่อ 17
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 18
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 19
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ต่อ 20
กลุ่มอำนวยการ ต่อ 21
หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23