สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 3

เรื่อง : ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พศจิกายน - ธันวาคม 2560   [05 มีนาคม 2561]

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ปีที่ 3 ฉบับ 33 - 34 ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม2560 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน สถานศึกษา บุคลากรในสังกัดและการจัดการศึกษาไปสู่สาธารณชนให้ได้รับทราบความเคลื่อนไหว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท จึงส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560                    อ่านข่าวเพิ่มเติม

อ่าน 116 ครั้ง

เบอร์ติดต่อ 0-5625-9608
เบอร์ภายใน
กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ต่อ 14
กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 16
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ต่อ 17
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 18
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 19
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ต่อ 20
กลุ่มอำนวยการ ต่อ 21
หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23