สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 3

เรื่อง : จัดส่งจดหมายข่าว สพป.พิษณุโลก เขต 3   [05 มีนาคม 2561]

        ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ได้จัดทำจดหมายข่าว   "สพป.พิษณุโลก เขต 3"ประจำเดือน มกราคม 2561 เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ให้สาธารณชนได้ทราบ จึงขอส่งจดหมายข่าว "สพป.พิษณุโลก เขต 3" จำนวน 1 ชุดนี้ เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์...อ่านข่าวเพิ่มเติม

อ่าน 147 ครั้ง

เบอร์ติดต่อ 0-5625-9608
เบอร์ภายใน
กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ต่อ 14
กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 16
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ต่อ 17
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 18
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 19
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ต่อ 20
กลุ่มอำนวยการ ต่อ 21
หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23