สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 3

เรื่อง : โครงการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ กีฬาและนันทนาการ ผู้สูงอายุ จังหวัดนครสวรรค์ 2561   [13 มีนาคม 2561]

       ด้วย กรมพลศึกษา จัดกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ ระดับประเทศที่จังหวัดระยองในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2561 โดยสมาคมครูจังหวัดนครสวรรค์สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครสวรรค์ จึงจัดการแข่งขันขึ้นเพื่อคัดตัวแทนนักกีฬาเข้าแข่งขันในวันที่ 25 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์อาหารชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าแฟรี่แลนด์                ตามรายละเอียดดังแนบ

อ่าน 271 ครั้ง

เบอร์ติดต่อ 0-5625-9608
เบอร์ภายใน
กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ต่อ 14
กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 16
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ต่อ 17
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 18
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 19
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ต่อ 20
กลุ่มอำนวยการ ต่อ 21
หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23