สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 3

เรื่อง : รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และการใช้บริการประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2561   [16 มีนาคม 2561]

ด้วย อำเภอไพศาลี ขอส่งประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สนับสนุนการขับเคลื่อนโยบายของรัฐบาล และการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

อ่าน 439 ครั้ง

เบอร์ติดต่อ 0-5625-9608
เบอร์ภายใน
กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ต่อ 14
กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 16
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ต่อ 17
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 18
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 19
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ต่อ 20
กลุ่มอำนวยการ ต่อ 21
หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23