สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 3

เรื่อง : รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และการใช้บริการประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2561   [16 มีนาคม 2561]

ด้วย อำเภอไพศาลี ขอส่งประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สนับสนุนการขับเคลื่อนโยบายของรัฐบาล และการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

อ่าน 462 ครั้ง

หมายเลขโทรศัพท์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3
-----------------------------------------------------
โทรศัพท์ 056-259608   โทรสาร 056-259282
-----------------------------------------------------
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน

(1.) กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 หรือ 21
(2.) กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 16
(3.) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 18
(4.) หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23
(5.) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ต่อ 14
(6.) กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
(7.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 19
(8.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
      เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือสาร
      (ICT)
ต่อ 20
(9.) กลุ่มพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา
      และศูนย์วิทยบริการเบิกจ่ายสวัสดิการ
      ต่อ 12
(10.) กลุ่มกฏหมายและคดี ต่อ 17