สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 3

เรื่อง : ประกาศประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 พ.ศ. 2561   [20 มีนาคม 2561]

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ได้จัดทำประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกมัธยมศึกษา เขต 24 เรื่อง ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 พ.ศ.2561 เพื่อให้ข้าราชการ และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกมัธยมศึกษา เขต 24 ได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติและสาธารณชนได้รับทราบถึงเจตจำนงที่มุง มั่นปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี แก่องค์กรในการรวมพลังต่อต้านการทุจริต


รายละเอียดดังแนบ

อ่าน 121 ครั้ง

เบอร์ติดต่อ 0-5625-9608
เบอร์ภายใน
กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ต่อ 14
กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 16
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ต่อ 17
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 18
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 19
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ต่อ 20
กลุ่มอำนวยการ ต่อ 21
หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23