สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 3

เรื่อง : ประกาศประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 พ.ศ. 2561   [20 มีนาคม 2561]

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ได้จัดทำประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกมัธยมศึกษา เขต 24 เรื่อง ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 พ.ศ.2561 เพื่อให้ข้าราชการ และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกมัธยมศึกษา เขต 24 ได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติและสาธารณชนได้รับทราบถึงเจตจำนงที่มุง มั่นปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี แก่องค์กรในการรวมพลังต่อต้านการทุจริต


รายละเอียดดังแนบ

อ่าน 143 ครั้ง

หมายเลขโทรศัพท์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3
-----------------------------------------------------
โทรศัพท์ 056-259608   โทรสาร 056-259282
-----------------------------------------------------
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน

(1.) กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 หรือ 21
(2.) กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 16
(3.) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 18
(4.) หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23
(5.) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ต่อ 14
(6.) กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
(7.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 19
(8.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
      เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือสาร
      (ICT)
ต่อ 20
(9.) กลุ่มพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา
      และศูนย์วิทยบริการเบิกจ่ายสวัสดิการ
      ต่อ 12
(10.) กลุ่มกฏหมายและคดี ต่อ 17