สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 3

เรื่อง : การรับสมัครจ้างเหมา ตามโครงการจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนโครงการวิจัยลดความสูญเสียในกระบวนการเกี่ยวกับข้าวเปลือก   [27 มีนาคม 2561]

...ด้วย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 จังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการตามโครงการวิจัยการลดความสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยวข้าวเปลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใน  ตำแหน่งจ้างเหมาบริการงานด้านนักวิจัยตามโครงการฯ  รายละเอียดดังแนบ                                     

อ่าน 141 ครั้ง

หมายเลขโทรศัพท์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3
-----------------------------------------------------
โทรศัพท์ 056-259608   โทรสาร 056-259282
-----------------------------------------------------
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน

(1.) กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 หรือ 21
(2.) กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 16
(3.) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 18
(4.) หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23
(5.) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ต่อ 14
(6.) กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
(7.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 19
(8.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
      เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือสาร
      (ICT)
ต่อ 20
(9.) กลุ่มพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา
      และศูนย์วิทยบริการเบิกจ่ายสวัสดิการ
      ต่อ 12
(10.) กลุ่มกฏหมายและคดี ต่อ 17