สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 3

เรื่อง : การรับสมัครจ้างเหมาบริการงานด้านบันทึกข้อมูล ประจำปี 2561    [27 มีนาคม 2561]

...ด้วย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 จังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใน ตำแหน่งจ้างเหมาบริการงานด้านบันทึกข้อมูล รายละเอียดดังแนบ                                     

อ่าน 311 ครั้ง

เบอร์ติดต่อ 0-5625-9608
เบอร์ภายใน
กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ต่อ 14
กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 16
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ต่อ 17
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 18
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 19
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ต่อ 20
กลุ่มอำนวยการ ต่อ 21
หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23