สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 3

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ OBECLINE 2018 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   [10 เมษายน 2561]

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ OBECLINE 2018 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

           ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำ OBECLINE2018 เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารภายในองค์กร สพฐ. กลุ่มเป้าหมายของสมาชิกคือกลุ่มคนที่สังกัด สพฐ. รวมถึงพนักงาน  ราชการ ลูกจ้าง ทุกคน และช่องทางการสมัครสมาชิก

ช่องทางที่ 1 สแกน QR code

ช่องทางที่ 2 เพิ่มเพื่อนที่ ID: @obecline2018โดยสมาชิกต้องใช้ ชื่อ-สกุล และรูป Profile จริงในการใช้งาน       

 รายละเอียดดังแนบ

อ่าน 168 ครั้ง

หมายเลขโทรศัพท์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3
-----------------------------------------------------
โทรศัพท์ 056-259608   โทรสาร 056-259282
-----------------------------------------------------
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน

(1.) กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 หรือ 21
(2.) กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 16
(3.) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 18
(4.) หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23
(5.) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ต่อ 14
(6.) กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
(7.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 19
(8.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
      เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือสาร
      (ICT)
ต่อ 20
(9.) กลุ่มพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา
      และศูนย์วิทยบริการเบิกจ่ายสวัสดิการ
      ต่อ 12
(10.) กลุ่มกฏหมายและคดี ต่อ 17