สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 3

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้สถานศึกษาแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองเป็นประจำทุกวันศุกร์โดยพร้อมเพียงกัน   [11 เมษายน 2561]

วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้สถานศึกษาแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองเป็นประจำทุกวันศุกร์โดยพร้อมเพียงกัน

เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย : หนังสือกรมส่งเสริมวัฒนธรรมด่วนที่สุด ที่ วธ 0505.5/ว ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 

           ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอความร่วมมือสำรวจการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษา ความระเอียดทราบแล้วนั้น

           ในการนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม มีความประสงค์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเครือข่ายสถานศึกษาแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองประจำทุกวันศุกร์ โดยพร้อมเพียงกันเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกันและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและเชิดชูเอกลักษณ์วัฒนธรรมการส่วมใส่ผ้าไทยให้แพร่หลาย ตลอดจน ร่วมอนุรักส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าไทยให้ธำรงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป 

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

             รายละเอียดตามเอกสารแนบ

โหลดที่นี่ : download

อ่าน 106 ครั้ง

เบอร์ติดต่อ 0-5625-9608
เบอร์ภายใน
กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ต่อ 14
กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 16
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ต่อ 17
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 18
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 19
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ต่อ 20
กลุ่มอำนวยการ ต่อ 21
หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23