สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 3

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้สถานศึกษาแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองเป็นประจำทุกวันศุกร์โดยพร้อมเพียงกัน   [11 เมษายน 2561]

วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้สถานศึกษาแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองเป็นประจำทุกวันศุกร์โดยพร้อมเพียงกัน

เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย : หนังสือกรมส่งเสริมวัฒนธรรมด่วนที่สุด ที่ วธ 0505.5/ว ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 

           ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอความร่วมมือสำรวจการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษา ความระเอียดทราบแล้วนั้น

           ในการนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม มีความประสงค์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเครือข่ายสถานศึกษาแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองประจำทุกวันศุกร์ โดยพร้อมเพียงกันเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกันและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและเชิดชูเอกลักษณ์วัฒนธรรมการส่วมใส่ผ้าไทยให้แพร่หลาย ตลอดจน ร่วมอนุรักส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าไทยให้ธำรงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป 

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

             รายละเอียดตามเอกสารแนบ

โหลดที่นี่ : download

อ่าน 133 ครั้ง

หมายเลขโทรศัพท์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3
-----------------------------------------------------
โทรศัพท์ 056-259608   โทรสาร 056-259282
-----------------------------------------------------
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน

(1.) กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 หรือ 21
(2.) กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 16
(3.) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 18
(4.) หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23
(5.) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ต่อ 14
(6.) กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
(7.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 19
(8.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
      เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือสาร
      (ICT)
ต่อ 20
(9.) กลุ่มพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา
      และศูนย์วิทยบริการเบิกจ่ายสวัสดิการ
      ต่อ 12
(10.) กลุ่มกฏหมายและคดี ต่อ 17