สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 3

เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์   [11 เมษายน 2561]

วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย : สำเนาหนังสือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ที่ สศด.0603.2/ว 286 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

           ด้วย จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับแจ้งจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy   Promotion Agency) ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บทบาทและภารกิจของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล    เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หากผู้สนใจมีความประสงค์เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถติดต่อและขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 120 ศูนย์ราชการเฉลิมระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ชั้น 9 อาคารรัฐประสาศนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0 2141 7101 โทรสาร 0 2143 8059                                  Website http://www.depa.or.th รายละเอียดดังแนบ

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

            รายละเอียดตามเอกสารแนบ

โหลดที่นี่ : download

อ่าน 158 ครั้ง

เบอร์ติดต่อ 0-5625-9608
เบอร์ภายใน
กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ต่อ 14
กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 16
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ต่อ 17
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 18
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 19
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ต่อ 20
กลุ่มอำนวยการ ต่อ 21
หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23