สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 3

เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์   [11 เมษายน 2561]

วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย : สำเนาหนังสือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ที่ สศด.0603.2/ว 286 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

           ด้วย จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับแจ้งจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy   Promotion Agency) ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บทบาทและภารกิจของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล    เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หากผู้สนใจมีความประสงค์เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถติดต่อและขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 120 ศูนย์ราชการเฉลิมระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ชั้น 9 อาคารรัฐประสาศนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0 2141 7101 โทรสาร 0 2143 8059                                  Website http://www.depa.or.th รายละเอียดดังแนบ

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

            รายละเอียดตามเอกสารแนบ

โหลดที่นี่ : download

อ่าน 181 ครั้ง

หมายเลขโทรศัพท์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3
-----------------------------------------------------
โทรศัพท์ 056-259608   โทรสาร 056-259282
-----------------------------------------------------
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน

(1.) กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 หรือ 21
(2.) กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 16
(3.) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 18
(4.) หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23
(5.) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ต่อ 14
(6.) กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
(7.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 19
(8.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
      เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือสาร
      (ICT)
ต่อ 20
(9.) กลุ่มพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา
      และศูนย์วิทยบริการเบิกจ่ายสวัสดิการ
      ต่อ 12
(10.) กลุ่มกฏหมายและคดี ต่อ 17