สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 3

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สพป.พิษณุโลก เขต 3   [11 เมษายน 2561]

วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สพป.พิษณุโลก เขต 3

สิ่งที่ส่งมาด้วย : จดหมายข่าว "สพป.พิษณุโลก เขต 3"  จำนวน 1 ชุด

           ด้วย สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ได้จัดทำจดหมายข่าว "สพป.พิษณุโลก เขต 3"ประจำเดือน มีนาคม 2561 เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ให้สาธารณชนได้รับทราบ รายละเอียดดังแนบ

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

             รายละเอียดตามที่แนบ

โหลดที่นี่ : downlond

อ่าน 160 ครั้ง

เบอร์ติดต่อ 0-5625-9608
เบอร์ภายใน
กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ต่อ 14
กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 16
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ต่อ 17
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 18
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 19
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ต่อ 20
กลุ่มอำนวยการ ต่อ 21
หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23