สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 3

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สพป.พิษณุโลก เขต 3   [11 เมษายน 2561]

วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สพป.พิษณุโลก เขต 3

สิ่งที่ส่งมาด้วย : จดหมายข่าว "สพป.พิษณุโลก เขต 3"  จำนวน 1 ชุด

           ด้วย สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ได้จัดทำจดหมายข่าว "สพป.พิษณุโลก เขต 3"ประจำเดือน มีนาคม 2561 เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ให้สาธารณชนได้รับทราบ รายละเอียดดังแนบ

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

             รายละเอียดตามที่แนบ

โหลดที่นี่ : downlond

อ่าน 187 ครั้ง

หมายเลขโทรศัพท์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3
-----------------------------------------------------
โทรศัพท์ 056-259608   โทรสาร 056-259282
-----------------------------------------------------
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน

(1.) กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 หรือ 21
(2.) กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 16
(3.) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 18
(4.) หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23
(5.) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ต่อ 14
(6.) กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
(7.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 19
(8.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
      เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือสาร
      (ICT)
ต่อ 20
(9.) กลุ่มพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา
      และศูนย์วิทยบริการเบิกจ่ายสวัสดิการ
      ต่อ 12
(10.) กลุ่มกฏหมายและคดี ต่อ 17