สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 3

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือแต่งกายตามเทศกาลสำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2561   [17 เมษายน 2561]

10 เมษายน 2561         

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือแต่งกายตามเทศกาลสำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2561

เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย  : หนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ที่ นว 0031/32873 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560

          ตามที่ จังหวัดนครสวรรค์ ได้เชิญชวน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนแต่งกายด้วยผ้าไทย  ทุกวันศุกร์ หรือ ตามความเหมาะสมและแต่งกายตามเทศการสำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ความระเอียดแจ้งแล้วนั้น

           เนื่องจาก เดือนเมษายน ของทุกปี เป็นช่วงเทศกาลตรุษสงกรานต์ วันครอบครัวซึ่งเป็นประเพณีที่งดงานและมีคุณค่าเป็นมรดก ที่สำคัญของไทยมาเป็นเวลาช้านาน และเป็นช่วงเทศกาลที่คนไทยไปทำบุญและประกอบกิจกรรมร่วมกับครอบครัวที่วัดและสถานที่สำคัญจึงเป็นช่วงระยะเวลาที่จะร่วมรณรงค์ให้คนไทยแต่งกายด้วย ผ้าไทย เพื่อแสดงความเป็นไทยและเอกลักษณ์ไทย จึงขอเชิญชวนท่านประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวและเชิญชวน เจ้าหน้าที่ ในสังกัดของท่าน แต่งกายด้วยชุดไทยผ้าไทยย้อนยุค เช่นหญิงนุ่งโจงกระเบน ห่มสไบ หรือ ผ้าซิ่น ห่มสไบ เสื้อแขนกระบอก คอตั้ง ชาย นุ่งกระโจงกระเบน สวมเสื้อคอตั้งหรือ กางเกง สวมเสื้อผ้าไทยสุภาพโดยเริ่มแต่งกายดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 เมษายน 2561รายละเอียดดังแนบ

โหลดที่นี่ :  Download

อ่าน 170 ครั้ง

เบอร์ติดต่อ 0-5625-9608
เบอร์ภายใน
กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ต่อ 14
กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 16
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ต่อ 17
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 18
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 19
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ต่อ 20
กลุ่มอำนวยการ ต่อ 21
หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23