สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 3

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือแต่งกายตามเทศกาลสำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2561   [17 เมษายน 2561]

10 เมษายน 2561         

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือแต่งกายตามเทศกาลสำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2561

เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย  : หนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ที่ นว 0031/32873 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560

          ตามที่ จังหวัดนครสวรรค์ ได้เชิญชวน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนแต่งกายด้วยผ้าไทย  ทุกวันศุกร์ หรือ ตามความเหมาะสมและแต่งกายตามเทศการสำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ความระเอียดแจ้งแล้วนั้น

           เนื่องจาก เดือนเมษายน ของทุกปี เป็นช่วงเทศกาลตรุษสงกรานต์ วันครอบครัวซึ่งเป็นประเพณีที่งดงานและมีคุณค่าเป็นมรดก ที่สำคัญของไทยมาเป็นเวลาช้านาน และเป็นช่วงเทศกาลที่คนไทยไปทำบุญและประกอบกิจกรรมร่วมกับครอบครัวที่วัดและสถานที่สำคัญจึงเป็นช่วงระยะเวลาที่จะร่วมรณรงค์ให้คนไทยแต่งกายด้วย ผ้าไทย เพื่อแสดงความเป็นไทยและเอกลักษณ์ไทย จึงขอเชิญชวนท่านประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวและเชิญชวน เจ้าหน้าที่ ในสังกัดของท่าน แต่งกายด้วยชุดไทยผ้าไทยย้อนยุค เช่นหญิงนุ่งโจงกระเบน ห่มสไบ หรือ ผ้าซิ่น ห่มสไบ เสื้อแขนกระบอก คอตั้ง ชาย นุ่งกระโจงกระเบน สวมเสื้อคอตั้งหรือ กางเกง สวมเสื้อผ้าไทยสุภาพโดยเริ่มแต่งกายดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 เมษายน 2561รายละเอียดดังแนบ

โหลดที่นี่ :  Download

อ่าน 197 ครั้ง

หมายเลขโทรศัพท์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3
-----------------------------------------------------
โทรศัพท์ 056-259608   โทรสาร 056-259282
-----------------------------------------------------
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน

(1.) กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 หรือ 21
(2.) กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 16
(3.) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 18
(4.) หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23
(5.) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ต่อ 14
(6.) กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
(7.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 19
(8.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
      เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือสาร
      (ICT)
ต่อ 20
(9.) กลุ่มพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา
      และศูนย์วิทยบริการเบิกจ่ายสวัสดิการ
      ต่อ 12
(10.) กลุ่มกฏหมายและคดี ต่อ 17