สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 3

เรื่อง : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์   [17 เมษายน 2561]

17 เมษายน 2561

เรื่อง : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์

เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1. รายละเอียดหลักสูตร "การประยุกต์ใช้ Microsoft Word และ Excel สำหรับครูในยุค 4.0"

                          2. รายละเอียดหลักสูตร "การผลิตสื่อการสอนให้โดนใจผู้เรียนด้วย Microsoft PowerPoint และ Office Mix"

           ด้วย กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และสือสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้โครงการบริการวิชาการระหว่าง เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2561 จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้ารับการอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรในสังกัดของท่านเข้ารับการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 หลักสูตร  รายละเอียดดังแนบ

โหลดที่นี่ :  Download 

อ่าน 282 ครั้ง

เบอร์ติดต่อ 0-5625-9608
เบอร์ภายใน
กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ต่อ 14
กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 16
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ต่อ 17
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 18
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 19
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ต่อ 20
กลุ่มอำนวยการ ต่อ 21
หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23