สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 3

เรื่อง : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์   [17 เมษายน 2561]

17 เมษายน 2561

เรื่อง : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์

เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1. รายละเอียดหลักสูตร "การประยุกต์ใช้ Microsoft Word และ Excel สำหรับครูในยุค 4.0"

                          2. รายละเอียดหลักสูตร "การผลิตสื่อการสอนให้โดนใจผู้เรียนด้วย Microsoft PowerPoint และ Office Mix"

           ด้วย กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และสือสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้โครงการบริการวิชาการระหว่าง เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2561 จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้ารับการอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรในสังกัดของท่านเข้ารับการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 หลักสูตร  รายละเอียดดังแนบ

โหลดที่นี่ :  Download 

อ่าน 309 ครั้ง

หมายเลขโทรศัพท์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3
-----------------------------------------------------
โทรศัพท์ 056-259608   โทรสาร 056-259282
-----------------------------------------------------
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน

(1.) กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 หรือ 21
(2.) กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 16
(3.) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 18
(4.) หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23
(5.) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ต่อ 14
(6.) กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
(7.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 19
(8.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
      เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือสาร
      (ICT)
ต่อ 20
(9.) กลุ่มพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา
      และศูนย์วิทยบริการเบิกจ่ายสวัสดิการ
      ต่อ 12
(10.) กลุ่มกฏหมายและคดี ต่อ 17