สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 3

เรื่อง : ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยนาท ประจำเดือน มีนาคม 2561   [19 เมษายน 2561]

เรื่อง : ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม 2561 

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทุกเขต , ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกเขต , ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด , ผู้อำนวยการกลุม/หน่วย ทุกกลุ่มหน่วย

สิ่งที่ส่งมาด้วย : ข่าวประชาสัมพันธ์ 1 ฉบับ

           ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ได้จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน สถานศึกษา บุคลากรในสังกัดและการจัดการศึกษาไปสู่สาธารณชน ได้รับข่าวสารความเคลื่อนไหว รายระเอียดดังแนบ

โหลดที่นี่ : Download

อ่าน 293 ครั้ง

เบอร์ติดต่อ 0-5625-9608
เบอร์ภายใน
กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ต่อ 14
กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 16
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ต่อ 17
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 18
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 19
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ต่อ 20
กลุ่มอำนวยการ ต่อ 21
หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23