สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 3

เรื่อง : ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยนาท ประจำเดือน มีนาคม 2561   [19 เมษายน 2561]

เรื่อง : ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม 2561 

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทุกเขต , ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกเขต , ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด , ผู้อำนวยการกลุม/หน่วย ทุกกลุ่มหน่วย

สิ่งที่ส่งมาด้วย : ข่าวประชาสัมพันธ์ 1 ฉบับ

           ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ได้จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน สถานศึกษา บุคลากรในสังกัดและการจัดการศึกษาไปสู่สาธารณชน ได้รับข่าวสารความเคลื่อนไหว รายระเอียดดังแนบ

โหลดที่นี่ : Download

อ่าน 317 ครั้ง

หมายเลขโทรศัพท์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3
-----------------------------------------------------
โทรศัพท์ 056-259608   โทรสาร 056-259282
-----------------------------------------------------
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน

(1.) กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 หรือ 21
(2.) กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 16
(3.) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 18
(4.) หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23
(5.) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ต่อ 14
(6.) กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
(7.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 19
(8.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
      เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือสาร
      (ICT)
ต่อ 20
(9.) กลุ่มพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา
      และศูนย์วิทยบริการเบิกจ่ายสวัสดิการ
      ต่อ 12
(10.) กลุ่มกฏหมายและคดี ต่อ 17