สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 3

เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง   [23 เมษายน 2561]

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561

เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 3 และผู้อำนวยการโรงเรียนทุก  โรงเรียนในสังกัด

อ้างถึง : หนังสือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ที่ นว 0031/96 ลงวันที่ 26 มกราคม 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย : แบบข้อมูลส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยฯ จำนวน 1 ชุด

               จังหวัดนครสวรรค์ ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานขอท่านประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัดที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ภายในวันที่ 24 เมษายน 2561 ตามรายละเอียดดังแนบ

โหลดที่นี่ : Download

อ่าน 251 ครั้ง

หมายเลขโทรศัพท์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3
-----------------------------------------------------
โทรศัพท์ 056-259608   โทรสาร 056-259282
-----------------------------------------------------
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน

(1.) กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 หรือ 21
(2.) กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 16
(3.) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 18
(4.) หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23
(5.) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ต่อ 14
(6.) กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
(7.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 19
(8.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
      เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือสาร
      (ICT)
ต่อ 20
(9.) กลุ่มพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา
      และศูนย์วิทยบริการเบิกจ่ายสวัสดิการ
      ต่อ 12
(10.) กลุ่มกฏหมายและคดี ต่อ 17