สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 3

เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง   [23 เมษายน 2561]

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561

เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 3 และผู้อำนวยการโรงเรียนทุก  โรงเรียนในสังกัด

อ้างถึง : หนังสือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ที่ นว 0031/96 ลงวันที่ 26 มกราคม 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย : แบบข้อมูลส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยฯ จำนวน 1 ชุด

               จังหวัดนครสวรรค์ ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานขอท่านประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัดที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ภายในวันที่ 24 เมษายน 2561 ตามรายละเอียดดังแนบ

โหลดที่นี่ : Download

อ่าน 223 ครั้ง

เบอร์ติดต่อ 0-5625-9608
เบอร์ภายใน
กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ต่อ 14
กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 16
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ต่อ 17
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 18
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 19
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ต่อ 20
กลุ่มอำนวยการ ต่อ 21
หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23