สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 3

เรื่อง : สสวท.เชิญชวนครูผู้สอนร่วมส่งผลงาน เข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย   [30 พฤษภาคม 2561]

 สสวท. เชิญชวนครูผู้สอนร่วมส่งผลงาน เข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทยครั้งที่ 5 ศึกษารายละเอียดที่เว็บไซต์ http://pd/ipst.ac.th

อ่าน 129 ครั้ง

เบอร์ติดต่อ 0-5625-9608
เบอร์ภายใน
กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ต่อ 14
กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 16
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ต่อ 17
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 18
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 19
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ต่อ 20
กลุ่มอำนวยการ ต่อ 21
หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23