สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 3

เรื่อง : แจ้งรายละเอียดการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ    [07 มิถุนายน 2561]

 เรียน  ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง  เรื่อง แจ้งรายละเอียดการแข่งขันทักษะภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ปี ๒๕๖๑  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  (ไฟล์แนบ)

อ่าน 171 ครั้ง

เบอร์ติดต่อ 0-5625-9608
เบอร์ภายใน
กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ต่อ 14
กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 16
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ต่อ 17
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 18
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 19
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ต่อ 20
กลุ่มอำนวยการ ต่อ 21
หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23