สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 3

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์   [27 มิถุนายน 2561]

    บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด INEX ผู้ผลิตสื่อการศึกษาด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติร่วมกับศูนย์การค้าเซียร์  รังสิต จังหวัดปทุมธานี ได้กำหนดจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต จังหวัดปทุมธานี จึงเชิญชวนโรงเรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ดูรายละเอียด ที่เว็บไซต์ https://www.facebook.com/wrg.thailand

อ่าน 146 ครั้ง

หมายเลขโทรศัพท์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3
-----------------------------------------------------
โทรศัพท์ 056-259608   โทรสาร 056-259282
-----------------------------------------------------
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน

(1.) กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 หรือ 21
(2.) กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 16
(3.) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 18
(4.) หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23
(5.) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ต่อ 14
(6.) กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
(7.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 19
(8.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
      เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือสาร
      (ICT)
ต่อ 20
(9.) กลุ่มพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา
      และศูนย์วิทยบริการเบิกจ่ายสวัสดิการ
      ต่อ 12
(10.) กลุ่มกฏหมายและคดี ต่อ 17