สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 3

เรื่อง : ขอความกรุณาโรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูลในระบบ e-MES    [10 กันยายน 2561]

  เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง ขอความกรุณาโรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูลในระบบ e-MES คัดกรองการอ่านเขียนของนักเรียนชั้น  ป.4 (28 สิงหาคม 2561)  และบางโรงเรียนที่ยังกรอกข้อมูลไม่ครบด้วย ช่วยกรุณาดำเนินการกรอกข้อมูลลงระบบให้แล้วเสร็จในภายในวันนี้ด้วย ขออภัยหากโรงเรียนของท่านไม่มีนักเรียน ป.4  รายชื่อโรงเรียนดังแนบมานี้  

อ่าน 297 ครั้ง

หมายเลขโทรศัพท์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3
-----------------------------------------------------
โทรศัพท์ 056-259608   โทรสาร 056-259282
-----------------------------------------------------
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน

(1.) กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 หรือ 21
(2.) กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 16
(3.) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 18
(4.) หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23
(5.) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ต่อ 14
(6.) กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
(7.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 19
(8.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
      เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือสาร
      (ICT)
ต่อ 20
(9.) กลุ่มพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา
      และศูนย์วิทยบริการเบิกจ่ายสวัสดิการ
      ต่อ 12
(10.) กลุ่มกฏหมายและคดี ต่อ 17