สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 3

เรื่อง : ขอความกรุณาโรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูลในระบบ e-MES    [10 กันยายน 2561]

  เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง ขอความกรุณาโรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูลในระบบ e-MES คัดกรองการอ่านเขียนของนักเรียนชั้น  ป.4 (28 สิงหาคม 2561)  และบางโรงเรียนที่ยังกรอกข้อมูลไม่ครบด้วย ช่วยกรุณาดำเนินการกรอกข้อมูลลงระบบให้แล้วเสร็จในภายในวันนี้ด้วย ขออภัยหากโรงเรียนของท่านไม่มีนักเรียน ป.4  รายชื่อโรงเรียนดังแนบมานี้  

อ่าน 249 ครั้ง

เบอร์ติดต่อ 0-5625-9608
เบอร์ภายใน
กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ต่อ 14
กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 16
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ต่อ 17
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 18
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 19
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ต่อ 20
กลุ่มอำนวยการ ต่อ 21
หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23