สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 3

เรื่อง : เชิญชวนทุกโรงเรียนในสังกัดคัดเลือกนักเรียนยอดนักอ่าน   [19 กันยายน 2561]

 เชิญชวนทุกโรงเรียนในสังกัดคัดเลือกนักเรียนยอดนักอ่านประจำโรงเรียน  โรงเรียนละ 1 คน  ส่งรายชื่อพร้อมภาพถ่าย  ภายในวันที่ 21 กันยายน 2561  นักเรียนยอดนักอ่านทุกคนที่โรงเรียนคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัลที่ระลึก   รายละเอียดดังแนบ

อ่าน 170 ครั้ง

หมายเลขโทรศัพท์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3
-----------------------------------------------------
โทรศัพท์ 056-259608   โทรสาร 056-259282
-----------------------------------------------------
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน

(1.) กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 หรือ 21
(2.) กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 16
(3.) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 18
(4.) หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23
(5.) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ต่อ 14
(6.) กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
(7.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 19
(8.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
      เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือสาร
      (ICT)
ต่อ 20
(9.) กลุ่มพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา
      และศูนย์วิทยบริการเบิกจ่ายสวัสดิการ
      ต่อ 12
(10.) กลุ่มกฏหมายและคดี ต่อ 17