สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 3

เรื่อง : โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Active Learning วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561   [17 ตุลาคม 2561]

       โครงการ การขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณธรรมจริยธรรม สมรรถนะสำคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่ศตวรรษที่ 21 ใน (โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Active Learning)  วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมปรเมษฐ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

Download : ข้อมูลโครงการ

อ่าน 139 ครั้ง

เบอร์ติดต่อ 0-5625-9608
เบอร์ภายใน
กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ต่อ 14
กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 16
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ต่อ 17
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 18
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 19
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ต่อ 20
กลุ่มอำนวยการ ต่อ 21
หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23