สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 3

เรื่อง : โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Active Learning วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561   [17 ตุลาคม 2561]

       โครงการ การขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณธรรมจริยธรรม สมรรถนะสำคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่ศตวรรษที่ 21 ใน (โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Active Learning)  วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมปรเมษฐ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

Download : ข้อมูลโครงการ

อ่าน 194 ครั้ง

หมายเลขโทรศัพท์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3
-----------------------------------------------------
โทรศัพท์ 056-259608   โทรสาร 056-259282
-----------------------------------------------------
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน

(1.) กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 หรือ 21
(2.) กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 16
(3.) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 18
(4.) หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23
(5.) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ต่อ 14
(6.) กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
(7.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 19
(8.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
      เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือสาร
      (ICT)
ต่อ 20
(9.) กลุ่มพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา
      และศูนย์วิทยบริการเบิกจ่ายสวัสดิการ
      ต่อ 12
(10.) กลุ่มกฏหมายและคดี ต่อ 17