สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 3

เรื่อง : การส่งงาน และ เตรียมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปหัตถกรรม ปี 2561   [26 ตุลาคม 2561]

ประกาศ  การแข่งขันการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปี 2561

การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  รายการต่อไปนี้   ขอให้ผู้เข้ารับการแข่งขันปฏิบัติดังนี้

1.    ให้นำอุปกรณ์ทุกอย่างที่ต้องใช้ในการแข่งขันมาเอง  เช่น  ดินสอ  ยางลบ  กระดาษ  โต๊ะ  เก้าอี้  เป็นต้น

2.    รายการที่ต้องส่งเอกสาร  รายงาน  ให้ส่งจำนวน  5  เล่ม  พร้อม CD  1  แผ่น  ตามเกณฑ์การแข่งขัน  โดยส่งที่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 (ศน.ณรงค์ศักดิ์  โพธิ์อ่อง)  ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน  2561  

อ่าน 367 ครั้ง

หมายเลขโทรศัพท์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3
-----------------------------------------------------
โทรศัพท์ 056-259608   โทรสาร 056-259282
-----------------------------------------------------
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน

(1.) กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 หรือ 21
(2.) กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 16
(3.) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 18
(4.) หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23
(5.) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ต่อ 14
(6.) กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
(7.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 19
(8.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
      เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือสาร
      (ICT)
ต่อ 20
(9.) กลุ่มพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา
      และศูนย์วิทยบริการเบิกจ่ายสวัสดิการ
      ต่อ 12
(10.) กลุ่มกฏหมายและคดี ต่อ 17