สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 3

เรื่อง : การส่งงาน และ เตรียมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปหัตถกรรม ปี 2561   [26 ตุลาคม 2561]

ประกาศ  การแข่งขันการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปี 2561

การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  รายการต่อไปนี้   ขอให้ผู้เข้ารับการแข่งขันปฏิบัติดังนี้

1.    ให้นำอุปกรณ์ทุกอย่างที่ต้องใช้ในการแข่งขันมาเอง  เช่น  ดินสอ  ยางลบ  กระดาษ  โต๊ะ  เก้าอี้  เป็นต้น

2.    รายการที่ต้องส่งเอกสาร  รายงาน  ให้ส่งจำนวน  5  เล่ม  พร้อม CD  1  แผ่น  ตามเกณฑ์การแข่งขัน  โดยส่งที่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 (ศน.ณรงค์ศักดิ์  โพธิ์อ่อง)  ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน  2561  

อ่าน 242 ครั้ง

เบอร์ติดต่อ 0-5625-9608
เบอร์ภายใน
กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ต่อ 14
กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 16
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ต่อ 17
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 18
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 19
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ต่อ 20
กลุ่มอำนวยการ ต่อ 21
หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23