สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 3

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เทศกาลเย็นดูดาว เช้าดูนก ประจำปี พ.ศ. 2562   [22 พฤศจิกายน 2561]

      เทศกาลเย็นดูดาว เช้าดูนก ประจำปี พ.ศ.2562 โดยจัดแสดงบริเวณศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยวและแสดงศิลปวัฒนธรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

: ดาวน์โหลด

อ่าน 59 ครั้ง

เบอร์ติดต่อ 0-5625-9608
เบอร์ภายใน
กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ต่อ 14
กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 16
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ต่อ 17
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 18
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 19
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ต่อ 20
กลุ่มอำนวยการ ต่อ 21
หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23