สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 3

เรื่อง : เชิญชวนร่วมให้กำลังใจ   [04 กันยายน 2562]

เชิญผูู้ชมทุกท่านร่วมเป็นกำลังใจให้กับการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านด้วยหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าของโรงเรียนวัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์) และโรงเรียนบ้านเขานางต่วมที่ facebook สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ระหว่างวันที่ 4-9 กันยายน 2562

www.facebook.com/prnsw3/

อ่าน 404 ครั้ง

หมายเลขโทรศัพท์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3
-----------------------------------------------------
โทรศัพท์ 056-259608   โทรสาร 056-259282
-----------------------------------------------------
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน

(1.) กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 หรือ 21
(2.) กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 16
(3.) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 18
(4.) หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23
(5.) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ต่อ 14
(6.) กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
(7.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 19
(8.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
      เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือสาร
      (ICT)
ต่อ 20
(9.) กลุ่มพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา
      และศูนย์วิทยบริการเบิกจ่ายสวัสดิการ
      ต่อ 12
(10.) กลุ่มกฏหมายและคดี ต่อ 17