Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ที่ วัน/เดือน/ปี ประเทภ/หัวเรื่อง
1 17 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งโอนเงินอุดหุนน 30% ภาคเรียนที่ 2/2561 อ่าน 298 ครั้ง
2 16 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(ครูผู้สอน) และครูอัตราจ้าง(โครงการครูวิกฤต) อ่าน 420 ครั้ง
3 13 กุมภาพันธ์ 2562 ขอประชาสัมพันธ์การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา อ่าน 226 ครั้ง
4 11 กุมภาพันธ์ 2562 ด่วน  คู่มือการดำเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และคู่มือการรับเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข อ่าน 256 ครั้ง
5 11 กุมภาพันธ์ 2562 ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. ประจำปี 2561 อ่าน 290 ครั้ง
6 08 กุมภาพันธ์ 2562 ด่วน  การนิเทศแบบร่วมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 อ่าน 330 ครั้ง
7 08 กุมภาพันธ์ 2562 การประชุมโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล อ่าน 354 ครั้ง
8 07 กุมภาพันธ์ 2562 การดำเนินการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT(แจ้งประธานศูนย์คุณภาพ) อ่าน 369 ครั้ง
9 07 กุมภาพันธ์ 2562 การดำเนินการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT ป.1(แจ้งทุกรร.ในสังกัด) อ่าน 384 ครั้ง
10 07 กุมภาพันธ์ 2562 ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนา อ่าน 193 ครั้ง
11 07 กุมภาพันธ์ 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล อ่าน 260 ครั้ง
12 07 กุมภาพันธ์ 2562 การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 อ่าน 234 ครั้ง
13 07 กุมภาพันธ์ 2562 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 (เอกสารเพิ่มเติม) อ่าน 323 ครั้ง
14 07 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานผลความก้าวหน้างบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการอาคารแบบผูกพันใหม่ที่เริ่มดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563  อ่าน 188 ครั้ง
15 07 กุมภาพันธ์ 2562 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2  อ่าน 267 ครั้ง
16 06 กุมภาพันธ์ 2562 การจัดแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้าราชการครู ประจำปี 2561 อ่าน 338 ครั้ง
17 06 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศแจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าสวัสดิการและค่าอินเตอร์เน็ต อ่าน 302 ครั้ง
18 06 กุมภาพันธ์ 2562 แนวทางการใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อ่าน 235 ครั้ง
19 05 กุมภาพันธ์ 2562 ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  อ่าน 121 ครั้ง
20 05 กุมภาพันธ์ 2562 การจัดสรรงบประมาณปี 2562 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกาาเพื่อความยั่งยืน โครงการขับเคลือนการพัฒนาการศึกาาเพื่อความยั่งยืน กิจกรรม การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก งบดำเนินงานรายการพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 (เพิ่มเติม) อ่าน 218 ครั้ง
1/36
หน้าแรก | หน้าก่อน | 1 2 3 4 5 ... | หน้าถัดไป | หน้าสุดท้าย
จำนวนข้อมูล 701 (36 หน้า)