Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ที่ วัน/เดือน/ปี ประเทภ/หัวเรื่อง
1 28 มีนาคม 2562 ด่วน  เอกสารประกอบการอบรมคัดกรอง 2 - 3 เมษายน 2562  อ่าน 278 ครั้ง
2 25 มีนาคม 2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งย้ายและโอนข้าราชการครูฯ และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญและโอนพนักงานท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ อ่าน 189 ครั้ง
3 08 มีนาคม 2562 ด่วน  ข่าวประชาสัมพันธ์กาชาดชวนบริจาคโลหิต "หนึ่งคนให้หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาศผู้ป่วย" อ่าน 98 ครั้ง
4 17 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งโอนเงินอุดหุนน 30% ภาคเรียนที่ 2/2561 อ่าน 681 ครั้ง
5 16 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(ครูผู้สอน) และครูอัตราจ้าง(โครงการครูวิกฤต) อ่าน 708 ครั้ง
6 13 กุมภาพันธ์ 2562 ขอประชาสัมพันธ์การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา อ่าน 355 ครั้ง
7 11 กุมภาพันธ์ 2562 ด่วน  คู่มือการดำเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และคู่มือการรับเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข อ่าน 385 ครั้ง
8 11 กุมภาพันธ์ 2562 ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. ประจำปี 2561 อ่าน 436 ครั้ง
9 08 กุมภาพันธ์ 2562 ด่วน  การนิเทศแบบร่วมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 อ่าน 388 ครั้ง
10 08 กุมภาพันธ์ 2562 การประชุมโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล อ่าน 463 ครั้ง
11 07 กุมภาพันธ์ 2562 การดำเนินการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT(แจ้งประธานศูนย์คุณภาพ) อ่าน 430 ครั้ง
12 07 กุมภาพันธ์ 2562 การดำเนินการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT ป.1(แจ้งทุกรร.ในสังกัด) อ่าน 450 ครั้ง
13 07 กุมภาพันธ์ 2562 ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนา อ่าน 245 ครั้ง
14 07 กุมภาพันธ์ 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล อ่าน 347 ครั้ง
15 07 กุมภาพันธ์ 2562 การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 อ่าน 280 ครั้ง
16 07 กุมภาพันธ์ 2562 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 (เอกสารเพิ่มเติม) อ่าน 426 ครั้ง
17 07 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานผลความก้าวหน้างบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการอาคารแบบผูกพันใหม่ที่เริ่มดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563  อ่าน 217 ครั้ง
18 07 กุมภาพันธ์ 2562 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2  อ่าน 339 ครั้ง
19 06 กุมภาพันธ์ 2562 การจัดแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้าราชการครู ประจำปี 2561 อ่าน 374 ครั้ง
20 06 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศแจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าสวัสดิการและค่าอินเตอร์เน็ต อ่าน 351 ครั้ง
1/36
หน้าแรก | หน้าก่อน | 1 2 3 4 5 ... | หน้าถัดไป | หน้าสุดท้าย
จำนวนข้อมูล 704 (36 หน้า)