Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ที่ วัน/เดือน/ปี ประเทภ/หัวเรื่อง
21 05 กุมภาพันธ์ 2562 การจัดสรรงบประมาณปี 2562 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกาาเพื่อความยั่งยืน โครงการขับเคลือนการพัฒนาการศึกาาเพื่อความยั่งยืน กิจกรรม การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก งบดำเนินงานรายการพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 (เพิ่มเติม) อ่าน 238 ครั้ง
22 05 กุมภาพันธ์ 2562 ด่วนที่สุด  การอบรมปฏิบัติการขยายผลการใช้ระบบสนับสนุน AMSS++ รับ-ส่งหนังสือราชการ อ่าน 252 ครั้ง
23 04 กุมภาพันธ์ 2562 การฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเพื่อเป็นครูมืออาชีพ แก้ไข อ่าน 224 ครั้ง
24 31 มกราคม 2562 ด่วน  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)และครูอัตราจ้าง(โครงการครูวิกฤติ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 อ่าน 717 ครั้ง
25 31 มกราคม 2562 ด่วน  เชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 อ่าน 149 ครั้ง
26 31 มกราคม 2562 แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ่าน 384 ครั้ง
27 31 มกราคม 2562 ด่วน  การออกประกาศกำหนดสถานที่และจัดสถานศึกษาที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อ่าน 216 ครั้ง
28 31 มกราคม 2562 สำรวจข้อมูลโรงเรียนที่มีความต้องการงบประมาณในการติดตั้ง ขยายเขต และปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 อ่าน 277 ครั้ง
29 31 มกราคม 2562 ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กสจ.  อ่าน 166 ครั้ง
30 31 มกราคม 2562 การจัดสรรงบประมาณปี 2562 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกาาเพื่อความยั่งยืน โครงการขับเคลือนการพัฒนาการศึกาาเพื่อความยั่งยืน กิจกรรม การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก งบดำเนินงานรายการพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 อ่าน 238 ครั้ง
31 31 มกราคม 2562 การจ้างลูกจ้างชั่วคราว อ่าน 319 ครั้ง
32 31 มกราคม 2562 การต่อสัญญานักการภารโรง(72 อัตรา) อ่าน 264 ครั้ง
33 30 มกราคม 2562 ด่วน  ติดตามรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ2562 อ่าน 392 ครั้ง
34 30 มกราคม 2562 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2561 อ่าน 412 ครั้ง
35 30 มกราคม 2562 แนวปฏิบัติข้าราชการกับการวางตนเป็นกลางทางการเมือง อ่าน 137 ครั้ง
36 29 มกราคม 2562 ด่วน  แจ้งการลงระบบE-bidding รายการซ่อมแซม ปรับปรุง อาคารเรียนอาคารประกอบ อ่าน 261 ครั้ง
37 29 มกราคม 2562 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบแนวทางการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ  อ่าน 226 ครั้ง
38 29 มกราคม 2562 ด่วนที่สุด  ขอประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับจังหวัด อ่าน 142 ครั้ง
39 29 มกราคม 2562 ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์ ขอให้ส่งรายชื่อผู้สมควรได้รับเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 อ่าน 201 ครั้ง
40 28 มกราคม 2562 ด่วน  ขอประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องบุคคล/องค์กรดีเด่น ในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2562 อ่าน 115 ครั้ง
2/36
หน้าแรก | หน้าก่อน | 1 2 3 4 5 ... | หน้าถัดไป | หน้าสุดท้าย
จำนวนข้อมูล 702 (36 หน้า)