Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ที่ วัน/เดือน/ปี ประเทภ/หัวเรื่อง
21 07 กุมภาพันธ์ 2562 การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 อ่าน 328 ครั้ง
22 07 กุมภาพันธ์ 2562 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 (เอกสารเพิ่มเติม) อ่าน 466 ครั้ง
23 07 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานผลความก้าวหน้างบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการอาคารแบบผูกพันใหม่ที่เริ่มดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563  อ่าน 254 ครั้ง
24 07 กุมภาพันธ์ 2562 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2  อ่าน 373 ครั้ง
25 06 กุมภาพันธ์ 2562 การจัดแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้าราชการครู ประจำปี 2561 อ่าน 408 ครั้ง
26 06 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศแจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าสวัสดิการและค่าอินเตอร์เน็ต อ่าน 375 ครั้ง
27 06 กุมภาพันธ์ 2562 แนวทางการใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อ่าน 283 ครั้ง
28 05 กุมภาพันธ์ 2562 ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  อ่าน 159 ครั้ง
29 05 กุมภาพันธ์ 2562 การจัดสรรงบประมาณปี 2562 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกาาเพื่อความยั่งยืน โครงการขับเคลือนการพัฒนาการศึกาาเพื่อความยั่งยืน กิจกรรม การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก งบดำเนินงานรายการพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 (เพิ่มเติม) อ่าน 279 ครั้ง
30 05 กุมภาพันธ์ 2562 ด่วนที่สุด  การอบรมปฏิบัติการขยายผลการใช้ระบบสนับสนุน AMSS++ รับ-ส่งหนังสือราชการ อ่าน 293 ครั้ง
31 04 กุมภาพันธ์ 2562 การฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเพื่อเป็นครูมืออาชีพ แก้ไข อ่าน 261 ครั้ง
32 31 มกราคม 2562 ด่วน  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)และครูอัตราจ้าง(โครงการครูวิกฤติ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 อ่าน 797 ครั้ง
33 31 มกราคม 2562 ด่วน  เชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 อ่าน 185 ครั้ง
34 31 มกราคม 2562 แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ่าน 457 ครั้ง
35 31 มกราคม 2562 ด่วน  การออกประกาศกำหนดสถานที่และจัดสถานศึกษาที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อ่าน 277 ครั้ง
36 31 มกราคม 2562 สำรวจข้อมูลโรงเรียนที่มีความต้องการงบประมาณในการติดตั้ง ขยายเขต และปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 อ่าน 315 ครั้ง
37 31 มกราคม 2562 ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กสจ.  อ่าน 210 ครั้ง
38 31 มกราคม 2562 การจัดสรรงบประมาณปี 2562 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกาาเพื่อความยั่งยืน โครงการขับเคลือนการพัฒนาการศึกาาเพื่อความยั่งยืน กิจกรรม การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก งบดำเนินงานรายการพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 อ่าน 282 ครั้ง
39 31 มกราคม 2562 การจ้างลูกจ้างชั่วคราว อ่าน 360 ครั้ง
40 31 มกราคม 2562 การต่อสัญญานักการภารโรง(72 อัตรา) อ่าน 310 ครั้ง
2/36
หน้าแรก | หน้าก่อน | 1 2 3 4 5 ... | หน้าถัดไป | หน้าสุดท้าย
จำนวนข้อมูล 710 (36 หน้า)