Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ที่ วัน/เดือน/ปี ประเทภ/หัวเรื่อง
641 9 มกราคม 2557

ให้โรงเรียนที่สมัครสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ เข้าระบบ
ตรวจสอบรายชื่อ  แก้ไขรายชื่อ ได้ภายในวันที่ 10 มกราคม 2554

 อ่าน 189 ครั้ง
642 8 มกราคม 2557

ด่วนที่สุด ขอให้ประธานศูนย์คุณภาพการศึกษา รับข้อสอบความเป็นเลิศทางวิชาการฯของแต่ละศูนย์กลุ่มโรงเรียน ในวันที่ 13  มกราคม  2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 โดยพร้อมเพรียงกันเพื่อนำไปดำเนินการจัดสอบในระดับศูนย์คุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียน ในวันที่ 14  มกราคม  2557 ต่อไป พร้อมกันนี้ให้กรอกข้อมูลรายชื่อโรงเรียนที่เป็นสนามสอบตามแบบที่แนบมาส่งกลับกลุ่มนิเทศ ด้วยระบบ I-OFFECE ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติการสอบครั้งนี้ตามแบบที่แนบมา [ไฟล์แนบ]

 อ่าน 181 ครั้ง
643 7 มกราคม 2557

ด่วนที่สุด
เรียน   ท่านประธานอำเภอ/ประธานศูนย์คุณภาพการศึกษา และผู้บริหาร
           โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง    โครงสร้างข้อสอบและการจัดสอบการแข่งขันความเป็นเลิศทาง
วิชาการนักเรียนระดับศูนย์คุณภาพการศึกษา   สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ขอชี้แจงโครงสร้างข้อสอบ 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดสอบการแข่งขันทางวิชาการ
นักเรียนระดับศูนย์ฯ  ในวันที่ 14 มกราคม  2557และขอให้ท่าน
ประชาสัมพันธ์คณะครูและนักเรียนทราบโดยมีคำชี้แจงตามรายละเอียด
ที่แนบมาดังนี้  (
รายละเอียด)

 อ่าน 193 ครั้ง
644 7 มกราคม 2557

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามรายชื่อต่อไปนี้ ไปรับข้อสังเกตของกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการเพิ่มเติม (แนบ)

 อ่าน 171 ครั้ง
645 6 มกราคม 2557

ด่วนที่สุด  ข้อสอบโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
ปีการศึกษา  2556
อนุบาล            -  ปรนัย  45 ข้อ      -  อัตนัย    10  ข้อ
ป.1 - ป.3          -  ภาษา คิดคำนวณ เหตุผล    60  ข้อ
ป.4 - ม.3          -  8 สาระการเรียนรู้               120  ข้อ

 อ่าน 219 ครั้ง
646 3 มกราคม 2557

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามรายชื่อต่อไปนี้ ไปรับข้อสังเกตของกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2557 เป็นต้นไป (ไฟล์แนบ)

 อ่าน 179 ครั้ง
647 2 มกราคม 2557

ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูร่วมพิธีรดน้ำศพ
นางสุวคนธ์  ประสพทรัพย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกสว่าง
ในวันที่ 2  มกราคม 2557 เวลา 16.00 น. ณ วัดสว่างวงษ์
อำเภอตาคลี

 อ่าน 201 ครั้ง
648 2 มกราคม 2557

แจ้ง   สถานศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สั่งซื้อเสื้อ "หนึ่งแสนครูดี" ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาไว้  บัดนี้ท่านสามารถรับเสื้อได้ที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล  คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 อ่าน 212 ครั้ง
649 26 ธันวาคม 2556

ประกาศ  ด่วน !  ทุกโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครสวรรค์ 3  เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ จังหวัดเพชรบูรณ์  กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อนักเรียน และครู ที่ www.north63.sillapa.net   หากต้องการแก้ไขข้อมูล  โปรดติดต่อ ศน.ภิญญาพัชร์ เหมือนโพธิ์ โทร.089-2064339  ภายในวันที่ 3 มกราคม 2557  เร่ิมสามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2557 เป็นตันไป

 อ่าน 184 ครั้ง
650 26 ธันวาคม 2556

สลิปเงินเดือนข้าราชการบำนาญ  ประจำเดือน ธันวาคม 2556  แนบเอกสาร

ติดต่อ  นางณิชารัตน์  หงษ์ยิ้ม  นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ  083-068-4189

 อ่าน 195 ครั้ง
651 25 ธันวาคม 2556

ผลการสอบ NT รายโรงเรียน ปีการศึกษา 2554-2555
(
แนบ)

 อ่าน 206 ครั้ง
652 24 ธันวาคม 2556

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (แก้ไข ลำดับที่ 40)

(แนบ)

 อ่าน 189 ครั้ง
653 24 ธันวาคม 2556

ประกาศผล ! การประกวดแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63  ระดับภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม 2556  ณ จังหวัดเพชรบูรณ์   ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2556)  รายละเอียดดังแนบ

 อ่าน 196 ครั้ง
654 24 ธันวาคม 2556

แจ้งด่วน!  ท่านผู้บริหารโรงเรียนที่เกี่ยวข้องสามารถไปรับรางวัลการประกวดยอดนักอ่าน ปี 2555  โดยนำใบสำคัญรับเงินและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรางวัลไปติดต่อที่ห้องสมุดและสื่อการเรียนรู้ สพป.นว.3  ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ไม่จำเป็นต้องนำเจ้าของรางวัลตัวจริงมาด้วย

 อ่าน 223 ครั้ง
655 24 ธันวาคม 2556

รายนามผู้บริจาคเงินโครงการหนาวนี้ครูช่วย ยอดวันที่ 24 ธันวาคม 2556 (เอกสารแนบ)

 อ่าน 180 ครั้ง
656 23 ธันวาคม 2556

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
(
แนบ 1)
(แนบ 2)
(แนบ 3)

 อ่าน 177 ครั้ง
657 23 ธันวาคม 2556

สลิปเงินเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2556   (เอกสารแนบ)

     ท่านสามารถตรวจสอบเงินเดือนได้ที่ธนาคารของท่านตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2556  เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม  นางธัญญาภรณ์  นุชเฉย  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  และนางสาวศตพร  รัตนะ  เจ้าพนักงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติงาน  เบอร์โทร   083-0684189

 อ่าน 192 ครั้ง
658 16 ธันวาคม 2556

เรียน  ประธานศูนย์คุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียน
     ขอให้ท่านส่งโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลุ่มโรงเรียน ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2556 นี้ ที่กลุ่ม
นโยบายและแผน หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

 อ่าน 221 ครั้ง
659 12 ธันวาคม 2556

ให้โรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคเหนือ ครั้งที่ 63 จังหวัดเพชรบูรณ์  ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม
2556 รับค่าพานหะได้ที่ศูนย์วิทยบริการแต่ละอำเภอ ดังนี้
อำเภอไพศาลี     วันที่  13 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00 - 11.30 น.
อำเภอตากฟ้า     วันที่  13 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 - 13.30 น.
อำเภอท่าตะโก   วันที่  13 ธันวาคม 2556 เวลา 14.00 - 15.30 น.
อำเภอตาคลี        วันที่ 16 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00 - 12.00 น.
อำเภอหนองบัว   วันที่ 16 ธันวาคม 2556 เวลา 13.30 - 15.00 น.
และให้นำหลักฐานการล้างหนี้แนบพร้อมด้วย รายละเอียดตัวอย่างหลักฐาน
การล้างหนี้ตามไฟล์ที่แนบพร้อมนี้  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศน.อัมพร 08-6202-2494  ศน.เตือนใจ  08-9567-0911
(
รายละเอียดค่าใช้จ่าย) (รายงานการเดินทาง) (สัญญาจ้างเหมารถ)

 อ่าน 225 ครั้ง
660 12 ธันวาคม 2556

ให้ข้าราชการครูตามรายชื่อ (แนบ) ต่อไปนี้ ไปรับข้อสังเกตของกรรมการ
ประเมินผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป
 

 อ่าน 177 ครั้ง
33/36
หน้าแรก | หน้าก่อน | ... 30 31 32 33 34 ... | หน้าถัดไป | หน้าสุดท้าย
จำนวนข้อมูล 702 (36 หน้า)