ที่ วัน/เดือน/ปี ประเทภ/หัวเรื่อง
81 17 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งโอนเงินอุดหุนน 30% ภาคเรียนที่ 2/2561 อ่าน 1042 ครั้ง
82 16 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(ครูผู้สอน) และครูอัตราจ้าง(โครงการครูวิกฤต) อ่าน 1402 ครั้ง
83 13 กุมภาพันธ์ 2562 ขอประชาสัมพันธ์การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา อ่าน 715 ครั้ง
84 11 กุมภาพันธ์ 2562 ด่วน  คู่มือการดำเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และคู่มือการรับเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข อ่าน 740 ครั้ง
85 11 กุมภาพันธ์ 2562 ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. ประจำปี 2561 อ่าน 747 ครั้ง
86 08 กุมภาพันธ์ 2562 ด่วน  การนิเทศแบบร่วมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 อ่าน 708 ครั้ง
87 08 กุมภาพันธ์ 2562 การประชุมโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล อ่าน 861 ครั้ง
88 07 กุมภาพันธ์ 2562 การดำเนินการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT(แจ้งประธานศูนย์คุณภาพ) อ่าน 749 ครั้ง
89 07 กุมภาพันธ์ 2562 การดำเนินการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT ป.1(แจ้งทุกรร.ในสังกัด) อ่าน 715 ครั้ง
90 07 กุมภาพันธ์ 2562 ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนา อ่าน 492 ครั้ง
91 07 กุมภาพันธ์ 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล อ่าน 650 ครั้ง
92 07 กุมภาพันธ์ 2562 การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 อ่าน 663 ครั้ง
93 07 กุมภาพันธ์ 2562 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 (เอกสารเพิ่มเติม) อ่าน 779 ครั้ง
94 07 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานผลความก้าวหน้างบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการอาคารแบบผูกพันใหม่ที่เริ่มดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563  อ่าน 486 ครั้ง
95 07 กุมภาพันธ์ 2562 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2  อ่าน 664 ครั้ง
96 06 กุมภาพันธ์ 2562 การจัดแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้าราชการครู ประจำปี 2561 อ่าน 665 ครั้ง
97 06 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศแจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าสวัสดิการและค่าอินเตอร์เน็ต อ่าน 615 ครั้ง
98 06 กุมภาพันธ์ 2562 แนวทางการใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อ่าน 531 ครั้ง
99 05 กุมภาพันธ์ 2562 ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  อ่าน 316 ครั้ง
100 05 กุมภาพันธ์ 2562 การจัดสรรงบประมาณปี 2562 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกาาเพื่อความยั่งยืน โครงการขับเคลือนการพัฒนาการศึกาาเพื่อความยั่งยืน กิจกรรม การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก งบดำเนินงานรายการพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 (เพิ่มเติม) อ่าน 571 ครั้ง
5/40
หน้าแรก | หน้าก่อน | ... 2 3 4 5 6 ... | หน้าถัดไป | หน้าสุดท้าย
จำนวนข้อมูล 781 (40 หน้า)