นายวินิจ กลิ่นเฟื่อง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รักษาราชการแทน

 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

นายสมบูรณ์  ศรีวิชาสร้อย

นายสิทธิศักดิ์ แพร่หลาย

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

นายอำนาจ จรบุรี

นายประสิทธิ์ คงเถื่อน

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

นายกิตติพันธ์ กุนทอง

นายชาญชิต ทัพหมี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3