ที่ วัน/เดือน/ปี ประเภท/หัวเรื่อง
1 21 กุมภาพันธ์ 2562 การประกวดราคาก่อสร้างส้วมหญิง 6 ที่/49 ร.ร.บ้านเขาล้อ
2 12 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ฯลฯ ปีงบประมาณ 2562
3 23 มกราคม 2562 แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด งบประมาณ 2562 งบลงทุน
4 17 เมษายน 2561 งบทดลอง มีค.61
5 29 มีนาคม 2561 ประกาศประกวดราคาซื้อ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT
6 29 มีนาคม 2561 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา
7 20 ธันวาคม 2560 ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
8 30 พฤศจิกายน 2560 ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำแบบฝาเปิด
9 08 พฤศจิกายน 2560 การเปิดเผยงบทดลอง และเปิดเผยบัญชีที่สำคัญ
10 30 ตุลาคม 2560 เผยแพร่การจับคู่ประเภทเอกสาร ก.ย. 60
11 30 ตุลาคม 2560 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
12 16 ตุลาคม 2560 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (งบดำเนินงาน)
13 12 ตุลาคม 2560 ประกาศราคากลางซื้อสื่อเสริมทักษะให้กับสถานศึกษาขนาดเล็ก
14 12 ตุลาคม 2560 ประกาศราคากลางซื้อชุดนิทานคุณธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย
15 12 ตุลาคม 2560 ประกาศราคากลางซื้อสื่อยกระดับโอเนต
16 12 ตุลาคม 2560 ประกาศราคากลางซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับสถานศึกษาขนาดเล็ก
17 11 ตุลาคม 2560 เผยแพร่เงินทดรองราชการประจำเดือนกันยายน 2560
18 2 ตุลาคม 2560 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 เดือนกันยายน 2560
19 8 กันยายน 2560 ประกาศราคากลางซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 จำนวน 71 เครื่อง
20 5 กันยายน 2560 ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมห้องประชุมรวมใจเฉลิมพระเกียรติ (ภายใน)
1/7
หน้าแรก | หน้าก่อน | 1 2 3 4 5 ... | หน้าถัดไป | หน้าสุดท้าย
จำนวนข้อมูล 124 (7 หน้า)