ที่ วัน/เดือน/ปี ประเภท/หัวเรื่อง
1 14 กรกฎาคม 2564 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2 21 กุมภาพันธ์ 2562 การประกวดราคาก่อสร้างส้วมหญิง 6 ที่/49 ร.ร.บ้านเขาล้อ
3 12 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ฯลฯ ปีงบประมาณ 2562
4 23 มกราคม 2562 แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด งบประมาณ 2562 งบลงทุน
5 17 เมษายน 2561 งบทดลอง มีค.61
6 29 มีนาคม 2561 ประกาศประกวดราคาซื้อ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT
7 29 มีนาคม 2561 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา
8 20 ธันวาคม 2560 ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
9 30 พฤศจิกายน 2560 ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำแบบฝาเปิด
10 08 พฤศจิกายน 2560 การเปิดเผยงบทดลอง และเปิดเผยบัญชีที่สำคัญ
11 30 ตุลาคม 2560 เผยแพร่การจับคู่ประเภทเอกสาร ก.ย. 60
12 30 ตุลาคม 2560 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
13 16 ตุลาคม 2560 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (งบดำเนินงาน)
14 12 ตุลาคม 2560 ประกาศราคากลางซื้อสื่อเสริมทักษะให้กับสถานศึกษาขนาดเล็ก
15 12 ตุลาคม 2560 ประกาศราคากลางซื้อชุดนิทานคุณธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย
16 12 ตุลาคม 2560 ประกาศราคากลางซื้อสื่อยกระดับโอเนต
17 12 ตุลาคม 2560 ประกาศราคากลางซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับสถานศึกษาขนาดเล็ก
18 11 ตุลาคม 2560 เผยแพร่เงินทดรองราชการประจำเดือนกันยายน 2560
19 2 ตุลาคม 2560 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 เดือนกันยายน 2560
20 8 กันยายน 2560 ประกาศราคากลางซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 จำนวน 71 เครื่อง
1/7
หน้าแรก | หน้าก่อน | 1 2 3 4 5 ... | หน้าถัดไป | หน้าสุดท้าย
จำนวนข้อมูล 125 (7 หน้า)