Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ที่ วัน/เดือน/ปี ประเทภ/หัวเรื่อง
1 23 พฤศจิกายน 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง)
2 23 พฤศจิกายน 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนวัดหนองสีนวล
3 22 พฤศจิกายน 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านหนองลาด (ราษฎร์ประสิทธิ์)
4 20 พฤศจิกายน 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง (ปปช.01) อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 โรงเรียนบ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์)
5 17 พฤศจิกายน 2560 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนวัดจันเสน
6 16 พฤศจิกายน 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง (ปปช.01) อาคารเรียน สปช.105/29 โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล
7 15 พฤศจิกายน 2560 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
8 14 พฤศจิกายน 2560 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า
9 13 พฤศจิกายน 2560 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง)
10 10 พฤศจิกายน 2560 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านหนองลาด (ราษฎร์ประสิทธิ์ฯ)
11 10 พฤศจิกายน 2560 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนวัดหนอสีนวล
12 09 พฤศจิกายน 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดชุดปฏิบัติธรรมสีขาวพร้อมปักสำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
13 07 พฤศจิกายน 2560 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างแบบรางระบายน้ำฝาเปิด ปีงบประมาณ 2561
14 06 พฤศจิกายน 2560 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า
15 06 พฤศจิกายน 2560 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช 202/26 ปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนบ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์)
16 06 พฤศจิกายน 2560 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศโรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
17 06 พฤศจิกายน 2560 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงเรียนวัดจันเสน
18 06 พฤศจิกายน 2560 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล
19 06 พฤศจิกายน 2560 เผยแร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
20 06 พฤศจิกายน 2560 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ พ.ศ.2561 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
1/23
หน้าแรก | หน้าก่อน | 1 2 3 4 5 ... | หน้าถัดไป | หน้าสุดท้าย
จำนวนข้อมูล 449 (23 หน้า)