ที่ วัน/เดือน/ปี ประเทภ/หัวเรื่อง
41 26 พฤศจิกายน 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอรา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยเฉพาะเจาะจง โรงเรียนบ้านนาขอม
42 26 พฤศจิกายน 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอรา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๑๕ ชุด โดยเฉพาะเจาะจง โรงเรียนบ้านนาขอม
43 26 พฤศจิกายน 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอรา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน ๒๙ ชุด โดยเฉพาะเจาะจง โรงเรียนบ้านนาขอม
44 25 พฤศจิกายน 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 20 ชุด โดยเฉพาะเจาะจง โรงเรียนบ้านคลองกำลัง
45 25 พฤศจิกายน 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษาจำนวน 30 ชุด โดยเฉพาะเจาะจง โรงเรียนบ้านคลองกำลัง
46 25 พฤศจิกายน 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะเก้าอี้นักเรียนจำนวน 75 ชุด โดยเฉพาะเจาะจง โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส
47 23 พฤศจิกายน 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง)
48 23 พฤศจิกายน 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนวัดหนองสีนวล
49 22 พฤศจิกายน 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านหนองลาด (ราษฎร์ประสิทธิ์)
50 20 พฤศจิกายน 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง (ปปช.01) อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 โรงเรียนบ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์)
51 17 พฤศจิกายน 2560 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนวัดจันเสน
52 16 พฤศจิกายน 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง (ปปช.01) อาคารเรียน สปช.105/29 โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล
53 15 พฤศจิกายน 2560 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
54 14 พฤศจิกายน 2560 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า
55 13 พฤศจิกายน 2560 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง)
56 10 พฤศจิกายน 2560 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านหนองลาด (ราษฎร์ประสิทธิ์ฯ)
57 10 พฤศจิกายน 2560 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนวัดหนอสีนวล
58 09 พฤศจิกายน 2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดชุดปฏิบัติธรรมสีขาวพร้อมปักสำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
59 07 พฤศจิกายน 2560 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างแบบรางระบายน้ำฝาเปิด ปีงบประมาณ 2561
60 06 พฤศจิกายน 2560 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า
3/25
หน้าแรก | หน้าก่อน | 1 2 3 4 5 ... | หน้าถัดไป | หน้าสุดท้าย
จำนวนข้อมูล 495 (25 หน้า)