รายงานงบทดลองเดือนตุลาคม 2565 ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลองเดือนธันวาคม 2565 ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลองเดือนมกราคม 2566 ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลองเดือนมีนาคม 2566 ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลองเดือนเมษายน 2566 ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลองเดือนพฤษภาคม 2566 ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลองเดือนมิถุนายน 2566 ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลองเดือนกรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลองเดือนสิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลองเดือนกันยายน 2566 ดาวน์โหลด
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2566 ดาวน์โหลด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

เลขที่ 504 หมู่ 3 ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
โทรศัพท์ 0 5625 9608 โทรสาร 0 5625 9282
อีเมล : nsw3@nsw3.go.th
จัดทำโดยนายวรุตตม์  พวงสมบัติ