IMG 8090วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. .....นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการรักและเห็นคุณค่าในตนเองและการมีเป้าหมายชีวิต เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ในวันศุกร์ที่ 29-30 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมรวมใจเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รูปภาพกิจกรรม

IMG 5875วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. .......นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ประธานเปิดนิทรรศการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นโยบายขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 โดยมี นายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์ นายศิริเดช ศรีสร้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์  รูปภาพเปิดนิทรรศการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นโยบายขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2566

IMG 4390วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น.

การสอบสัมภาษณ์ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง และการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 ณ สนามสอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 รูปภาพ..

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

เลขที่ 504 หมู่ 3 ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
โทรศัพท์ 0 5625 9608 โทรสาร 0 5625 9282
อีเมล : nsw3@nsw3.go.th
จัดทำโดยนายวรุตตม์  พวงสมบัติ