IMG 1621วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ..นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และประธานศูนย์ อำเภอและโรงเรียน ร่วมต้อนรับคณะประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ี การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ณ ห้องประชุมรวมใจเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

เลขที่ 504 หมู่ 3 ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
โทรศัพท์ 0 5625 9608 โทรสาร 0 5625 9282
อีเมล : nsw3@nsw3.go.th
จัดทำโดยนายวรุตตม์  พวงสมบัติ