IMG 3467วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ประธานเปิดประชุมรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ครั้งที่ 5/2566 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการของเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุม เวสาลี 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

    

  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

เลขที่ 504 หมู่ 3 ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
โทรศัพท์ 0 5625 9608 โทรสาร 0 5625 9282
อีเมล : nsw3@nsw3.go.th
จัดทำโดยนายวรุตตม์  พวงสมบัติ