88033วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ..นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พร้อมด้วย นายศิริเดช  ศรีสร้อย และ ดร. พัฒนรินทร์  จันทะรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ติดตามตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคภาคเรียน ของโรงเรียนวัดจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

 

    

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

เลขที่ 504 หมู่ 3 ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
โทรศัพท์ 0 5625 9608 โทรสาร 0 5625 9282
อีเมล : nsw3@nsw3.go.th
จัดทำโดยนายวรุตตม์  พวงสมบัติ