02257 มิถุนายน 2566 นายธีระศักดิ์  พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 3 มอบหมายให้นายศิริเดช  ศรีสร้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พร้อมด้วยนางศิริญญา  บัวรอด และนายวรุตตม์  พวงสมบัติ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) โรงเรียนบ้านหนองเนิน และโรงเรียนห้วยวารีใต้  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

เลขที่ 504 หมู่ 3 ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
โทรศัพท์ 0 5625 9608 โทรสาร 0 5625 9282
อีเมล : nsw3@nsw3.go.th
จัดทำโดยนายวรุตตม์  พวงสมบัติ